Algemene voorwaarden DE FIETWERKPLAATS GOEREEOVERFLAKKEE
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2021.
DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden betekent:

 • tweewieler: alle soorten (elektrische) fietsen, snorfietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;
 • de in te kopen tweewieler: de tweewieler die als deel van de overeenkomst door de consument aan de ondernemer wordt verkocht, ook wel inruil- (brom of snor)fiets/scooter/motorfiets
  genoemd;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
 • de ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires, of degene die met betrekking tot
  een tweewieler, onderdelen of accessoires een opdracht van een consument uitvoert of laat uitvoeren;
 • de consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een koopovereenkomst of opdracht aangaat met betrekking tot
  een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
 • de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of
  wettelijke keuringen, schadetaxaties of noodreparaties zijnde tijdelijke oplossingen in plaats van een traditionele meer permanente manier om een defect te verhelpen. Noodreparaties
  zijn bedoeld om de consument weer op weg te helpen;
 • niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte tweewieler weg te rijden. Deze kosten moeten in de
  aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte tweewieler zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elke nieuwe tweewieler in ieder geval de btw, de recycling bijdrage,
  de kosten van een nul-beurt, de transportkosten naar de dealer al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. Bij nieuwe gekentekende tweewielers zitten daarnaast ook nog de leges en de
  kosten van het kenteken al in de aangeduide prijs verwerkt en bij een nieuwe motorfiets is de prijs eveneens inclusief bpm;
 • vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de tweewieler te zijn
  opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
 • schriftelijk: in geschrift of elektronisch
 • de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of ondernemer op die tweewielers, onderdelen en accessoires wordt gegeven;
  Artikel 1 – Toepasselijkheid
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.
  KOOP
  Artikel 2 – Het aanbod
 1. De ondernemer doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod gaat vergezeld van de algemene voorwaarden.
 2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de ondernemer. De omschrijving
  van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden tweewieler, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden tweewieler is inclusief de niet-
  vermijdbare kosten.
 4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen van de tweewieler, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
 5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
 6. De consument moet aanvaarden binnen de door de ondernemer gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de consument direct aanvaarden.
  Artikel 3 – De overeenkomst
  De ondernemer legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van.
  Artikel 4 – De inhoud van de overeenkomst
 7. In de schriftelijk vastgelegde overeenkomst staat in ieder geval:
 • de identiteit van de ondernemer zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • de omschrijving van de tweewieler, onderdelen of accessoires
 • de prijs en de omschrijving van de in te kopen tweewieler inclusief onderdelen of accessoires;
 • de prijs van de tweewieler inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-
  vaste prijs is; of:
 • de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
 • de bij de koop van een tweewieler wel-vermijdbare kosten;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de ondernemer of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de
  garantiebepalingen van deze derde;
 • de wijze van betaling;
 • de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de tweewieler, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig
  dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.
 1. Ondernemer vermeldt in de koopovereenkomst voor een nieuwe elektrische fiets:
 • en een redelijke indicatie van de levensduur en actieradius van de accu ten tijde van de koop.
  De daadwerkelijke levensduur en actieradius van een elektrische fiets is afhankelijk van factoren zoals gewicht berijder, windsterkte, bandenspanning en het steeds tijdig en correct
  opladen van de accu. Met het ouder worden van de accu neemt deze actieradius merkbaar af.
  Artikel 5 – Prijswijzigingen1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de ondernemer de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing
  door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
 1. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de ondernemer de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door
  de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De ondernemer brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een
  prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
 2. Als een ondernemer heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
 3. Indien de ondernemer in gebreke is gesteld op grond van artikel 7, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een
  heffing door de overheid worden doorberekend.
 4. Zodra de ondernemer in verzuim is dan mag geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.
  Artikel 6 – Het risico voor de tweewieler
 5. Gaat de gekochte tweewieler kapot of verloren voordat de tweewieler aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de ondernemer.
 6. Gaat de in te kopen tweewieler kapot of verloren voordat de inruil-tweewieler aan de ondernemer is geleverd dan komt dit voor rekening en risico van de consument.
  Artikel 7 – Levering en verzuim
 7. Bij een vaste leveringsdatum is de ondernemer in verzuim zodra die datum is verstreken.
 8. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de ondernemer eerst schriftelijk in gebreke stellen (aanmanen). Dit betekent dat de ondernemer vanaf de ingebrekestelling
  nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is
  de ondernemer in verzuim.
 9. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
 • als ondernemer heeft laten weten niet te gaan leveren;
 • als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten
  weten of omdat de tweewieler, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.
  Artikel 8 – Gevolgen van verzuim
 1. Als de ondernemer in verzuim is op grond van artikel 7 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
  Artikel 9 – Annuleren
 2. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de ondernemer niet in verzuim is.
 3. Het annuleren kan tot de gekochte tweewieler, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen tweewieler is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
 4. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de tweewieler, onderdeel of accessoire, tenzij
  partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
 5. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de ondernemer de consument schriftelijk melden dat
  de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.
  REPARATIE EN ONDERHOUD
  Artikel 10 – Prijsopgave en termijn
 6. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De ondernemer geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en
  opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
 7. Bij een voor een fietsreparatie afgesproken richtprijs van €20,- of meer, mag een verhoging van deze richtprijs maximaal 10% bedragen. Anders zal de ondernemer de dreigende
  kostenstijging met de consument moeten gaan bespreken. Voor overige tweewielers moet het reparatiebedrag ten minste €50,- zijn. Is het bij benadering opgegeven reparatiebedrag
  hoger dan €150,- dan moet er al bij een dreigende kostenstijging van 10% contact worden gezocht.
 8. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de ondernemer op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond,
  moeten wel worden betaald.
 9. De ondernemer meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De ondernemer vertelt ook wanneer het werk wél afgerond
  zal zijn.
  Artikel 11 – De rekening
  Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven op verzoek.
  Artikel 12 – Stallingskosten
 10. Als de consument de tweewieler niet binnen twee weken ophaalt nadat hij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de ondernemer een vergoeding voor
  stallingkosten in rekening brengen
 11. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de ondernemer in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de ondernemer een redelijke
  vergoeding rekenen.
  Artikel 13 – Retentierecht
 12. De ondernemer kan retentierecht uitoefenen op de tweewieler, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de
  consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.
  Artikel 14 – Vervangen onderdelen
 13. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
 14. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de ondernemer en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de ondernemer weigeren de
  onderdelen af te geven.
 15. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de ondernemer, zonder dat de consument een
  vergoeding hiervoor krijgt.GARANTIE
  Artikel 15 – Garantie op gekochte tweewielers en onderdelen/accessoires
 16. Consument heeft -behalve garantie- ook wettelijke rechten, omdat hij als consument gekocht heeft. Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de
  overeenkomst (conformiteit). Ondernemer staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal
  gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 17. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt.
  Artikel 16 Reparatie- en onderhoudsgarantie op tweewieler, onderdeel, accessoire
 18. Op grond van de wet rond conformiteit staat de ondernemer ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en worden uitgevoerd met goed
  vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 19. Een uitzondering op lid 3 sub e en f kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van de herstelde of onderhouden tweewieler is. De noodsituatie moet zich dan wel op een
  locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de ondernemer. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de consument doen met gegevens
  van het andere bedrijf of met de kapotte tweewieleronderdelen. Wordt binnen de landsgrenzen van Nederland door een ander bedrijf hersteld, dan moet dit bedrijf lid zijn van BOVAG,
  tenzij er geen BOVAG lid in de buurt is en consument en ondernemer hebben afgesproken dat deze eis kon worden losgelaten. Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van
  Nederland en is de tweewieler door een in het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals
  dit in het bedrijf van de ondernemer geldt.
  ALGEMENE BEPALINGEN
  Artikel 17 – Betaling
 20. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van ondernemer. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de tweewieler, onderdeel
  of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 21. Ondernemer en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één
  maand.
 22. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de ondernemer na die datum een kosteloze
  betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 23. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan
  de wettelijke rente.
 24. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het
  voordeel van de consument worden afgeweken.
  Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud op een tweewieler
  De aan de consument geleverde tweewieler blijft eigendom van de ondernemer tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de
  consument alles heeft betaald, moet hij een verzekering afsluiten tegen geheel of gedeeltelijk verlies (casco dekking tweewieler). Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud op de
  tweewieler laten uitvoeren. Consument dient de gemotoriseerde tweewieler (incl. de high speed e-bike) minimaal WA te verzekeren. Consument is als houder en berijder van de
  tweewieler aansprakelijk.
  Artikel 19 – Op afstand/buiten verkoopruimte
  Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.
  Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en
  in afwijking op deze algemene voorwaarden.
  Artikel 20 – Afwijkingen
  Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geld ig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn
  vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.
  bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en het BOVAG lid.
 25. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers moet de consument een vergoeding betalen.
 26. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers kan niet meer door een rechter aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en
  er geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
  Artikel 22 – Nakomingsgarantie
  BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie door de ondernemer die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter niet het geval als de
  ondernemer besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet
  meer opgekomen kan worden.
  De garantstelling geldt tot €450,- en onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op de ondernemer aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen groter dan €450,- zal BOVAG voor
  het meerdere proberen de ondernemer via de rechter tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €450,- aan de consument overgedragen.
  BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling
  klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van
  faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de ondernemer. Bepalend voor de laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
  ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag tot maximaal €450,- per
  geschil uit als het faillissement of de surseance is uitgesproken of de ondernemer haar bedrijf heeft beëindigd nadat de consument heeft voldaan aan de innamevereisten.Artikel 23 – Verwerking persoonsgegevens
  De persoonsgegevens van de consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door de ondernemer verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de ondernemer:
 • de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen;
 • de consument optimale service verlenen;
 • hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing
  wordt het eventueel door de consument bij de ondernemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Het is raadzaam om vooraf even te bellen, wij kunnen ook onder openingstijden afwezig zijn.

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Gesloten (noodgevallen bereikbaar)
09:00 – 11:30 & 13:30 – 15:00
09:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 12:00
Gesloten